Bijbellezingen oktober tot en met 21 november 2021

Zaterdag 23 en zondag 24 oktober 2021 B-jaar 30e zondag door het jaar.

Eerste lezing uit de profeet Jeremia 31,7-9
Dit zegt de HEER:
“Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser der volken;
bazuin het rond, prijs God en zeg:
de HEER heeft redding gebracht aan zijn volk,
aan de rest van Israël.
Ik haal hen terug uit het noorden,
van het einde der aarde breng Ik hen bijeen,
ook de blinden en lammen,
de zwangere en barende vrouwen.
In dichte drommen keren zij terug.
In tranen gingen ze heen;
getroost leid Ik hen terug.
Ik voer hen naar stromende beken,
over gebaande wegen waarop ze niet struikelen.
Ik ben toch Israëls Vader,
en Efraïm is mijn eerstgeborene.”
Tot zover deze lezing.

Evangelie
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 10,46-52
In die tijd

kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho.

Maar toen ze,

vergezeld van een flinke menigte

weer uit Jericho wegtrokken,

zat een blinde bedelaar langs de weg,

Bartimeüs, de zoon van Timeüs.

Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was,

begon hij luidkeels te roepen:

“Jezus, Zoon van David,

heb medelijden met mij!”

Velen snauwden hem toe te zwijgen,

maar hij riep nog veel harder:

“Zoon van David, heb medelijden met mij!”

Jezus bleef staan en zei:

“Roept hem eens hier.”

Ze riepen de blinde toe:

“Heb goede moed!

Sta op, Hij roept u.”

Hij wierp zijn mantel af,

sprong overeind en kwam naar Jezus toe.

Jezus vroeg hem:

“Wat wilt ge dat Ik voor u doe?”

De blinde antwoordde Hem:

“Rabboeni, maak dat ik zien kan!”

En Jezus sprak tot hem:

“Ga, uw geloof heeft u genezen.”

Terstond kon hij zien

en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht.

Zaterdag 30 en zondag 31 oktober 2021 B-jaar ALLERHEILIGEN

Eerste lezing uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes Apokalyps 7,2-4.9-14
Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang der zon
met het zegel van de levende God.
En hij riep met luide stem tot de vier engelen
aan wie macht gegeven was
schade toe te brengen aan de aarde en de zee:
“Brengt geen schade toe aan de aarde
noch aan de zee noch aan de bomen
voordat wij de dienstknechten van onze God
met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben.”
En ik vernam het aantal getekenden:
honderdvierenveertigduizend waren er
uit alle stammen van de kinderen van Israël.
Daarna zag ik een grote menigte, die niemand tellen kon,
uit alle rassen en stammen en volken en talen.
Zij stonden voor de troon en voor het Lam,
gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand.
En zij riepen allen luid:
“Aan onze God die op de troon is gezeten
en aan het Lam behoort de overwinning!”
En al de engelen stonden rondom de troon,
de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon
en zij aanbaden God, zeggend:
“Amen!
Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank,
eer en macht en sterkte
aan onze God in de eeuwen der eeuwen, Amen!”
Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei:
“Wie zijn dat in die witte gewaden
en waar komen zij vandaan?”
Ik antwoordde hem:
“Heer, dat weet gij.”
Toen zei hij:
“Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking,
die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam.”
Tot zover deze lezing.

Evangelie
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5,1-12a

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op,

en nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.

Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

“Zalig de armen van geest,

want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Zalig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen,

want zij zullen het land bezitten.

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart,

want zij zullen God zien.

Zalig die vrede brengen,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,

want hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt

en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:

Verheugt u en juicht,

want groot is uw loon in de hemel.

Zaterdag 6 en zondag 7 november 2021 B-jaar Hoogfeest van de H. Willibrord

Eerste lezing uit de brief aan de Hebreeën 13,7-9a.15-17a
Broeders en zusters,
Gedenkt uw leiders
die u het eerst het woord van God verkondigd hebben.
Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest;
neemt een voorbeeld aan hun geloof,
Jezus Christus is dezelfde
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Laat u niet van de wijs brengen
door allerlei vreemde theorieën.
Door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen,
de hulde namelijk van lippen die zijn Naam prijzen.
Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en te helpen,
want dat zijn de offers die God behagen.
Gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar hen;
zij zijn dag en nacht in de weer voor uw heil,
want zij zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid.
Zo spreekt de Heer.

Evangelie
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 16,15-20
In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen,

sprak Hij tot hen:

“Gaat uit over de hele wereld

en verkondigt het evangelie aan heel de schepping.

Wie gelooft en gedoopt is zal gered worden,

maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden.

En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen:

in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven,

nieuwe talen spreken,

slangen opnemen;

zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen;

en als ze aan zieken de handen opleggen

zullen dezen genezen zijn.”

Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had,

werd Hij ten hemel opgenomen

en Hij zit aan de rechterhand van God.

Maar zij trokken uit om overal te prediken,

en de Heer werkte met hen mee

en schonk kracht aan hun woord

door tekenen die het vergezelden.

Zaterdag 13 en zondag 14 november 2021 B-jaar 33e zondag door het jaar

Eerste lezing uit de profeet Daniël 12,1-3
In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal dan een tijd van nood zijn
zoals er eerder nog geen is geweest
sinds er volken zijn.
Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend
zullen in die tijd worden gered.
En velen van hen die slapen in het stof
zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven,
anderen om de smaad van een eeuwige schande te ondervinden.
Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel
en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht
zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer.
Tot zover deze lezing.

Evangelie
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 13,24-32
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Maar na de verschrikkingen in die dagen

zal de zon verduisteren

en de maan zal geen licht meer geven;

de sterren zullen van de hemel vallen

en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.

Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken

met grote macht en heerlijkheid.

Dan zal Hij zijn engelen uitzenden

om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken,

van het einde der aarde tot het einde des hemels.

Trekt uit de vergelijking met de vijgeboom deze les:

Wanneer zijn twijgen al zacht worden

en beginnen uit te botten,

weet ge dat de zomer in aantocht is.

Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet,

weet dan dat het einde nabij is,

ja voor de deur staat.

Voorwaar, Ik zeg u:

dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is.

Hemel en aarde zullen voorbijgaan

maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.

Van die dag of dat uur weet niemand af,

zelfs niet de engelen in de hemel,

zelfs niet de Zoon,

maar de Vader alleen.”

 

Zaterdag 20 en zondag 21 november 2021 B-jaar Christus Koning

Eerste lezing
uit het boek Openbaring van de heilige apostel Johannes Apokalyps 1,5-8
Broeders en zusters,
Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen der aarde.
Aan Hem die ons liefheeft,
en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed,
die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader, –
Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen.

Zie, Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen!
“Ik ben de Alfa en de Omega,
– zegt God de Heer –
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.”
Tot zover deze lezing.

Evangelie
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 18,33b-37
In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem:

“Zijt Gij de koning der Joden?”

Jezus antwoordde hem:

“Zegt gij dit uit uzelf

of hebben anderen u over Mij gesproken?”

Pilatus gaf ten antwoord:

“Ben ik soms een Jood?

Uw eigen volk en de hogepriesters

hebben U aan mij overgeleverd.

Wat hebt Gij gedaan?”

Jezus antwoordde:

“Mijn koningschap is niet van deze wereld.

Zou mijn koningschap van deze wereld zijn

dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben

dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd.

Mijn koningschap is evenwel niet van hier.”

Pilatus hernam:

“Gij zijt dus toch koning?”

Jezus antwoordde:

“Ja, koning ben Ik.

Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen

om getuigenis af te leggen van de waarheid.

Alwie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.”