Lezingen en Evangelie november en december 2022

Zaterdag 26 en zondag 27 november 2022 A-jaar

Eerste zondag van de Advent

Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome 13,11-14

Broeders en zusters,

Gij weet

dat het uur om uit de slaap te ontwaken

reeds is aangebroken.

Thans is ons heil dichterbij

dan toen wij tot het geloof kwamen.

De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan.

Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis

en ons wapenen met het licht.

Laten wij ons behoorlijk gedragen

als op klaarlichte dag,

en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen,

van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd.

Bekleedt u met de Heer Jezus Christus.

Zo spreekt de Heer.

 

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 24,37-44

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Zoals het ging in de dagen van Noach,

zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.

Zoals de mensen in de dagen voor de zondvloed

doorgingen met eten en drinken,

met huwen en ten huwelijk geven,

tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,

en zij niets vermoedden

totdat de zondvloed kwam en allen wegrukte:

zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon.

Dan zullen er twee op de akker zijn:

de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten:

twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn:

de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten.

Weest dus waakzaam,

want gij weet niet op welke dag uw Heer komt.

Begrijpt dit wel:

als de eigenaar van het huis wist

op welk uur van de nacht de dief zou komen,

zou hij blijven waken en in zijn huis niet laten inbreken.

Weest ook gij dus bereid,

omdat de Mensenzoon komt op het uur

waarop gij het niet verwacht.”

 

Zaterdag 3 en zondag 4 december 2022 A-jaar

2e zondag van de Advent

Eerste lezing uit de Profeet Jesaja 11,1-10

In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï,

een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen.

De geest van de HEER zal op hem rusten,

de geest van wijsheid en verstand,

de geest van raad en heldenmoed,

de geest van liefde en vreze des Heren,

en deze vreze des Heren zal hij uitstralen.

Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn,

geen uitspraak doen op grond van geruchten.

De kleinen zal hij recht verschaffen,

een eerlijk vonnis spreken uitbuiter zal hij striemen met de gesel van zijn mond,

en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen.

Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen,

onkreukbaarheid de band om zijn lenden.

Dan huist de wolf bij het lam,

vlijt de panter zich neer naast het geitje,

grazen te zamen het kalf en het leeuwenjong,

een kleuter kan ze weiden!

Koe en berin hebben vriendschap gesloten,

hun jongen liggen naast elkaar,

en de leeuw vreet hooi met het rund.

De zuigeling speelt bij het hol van de adder,

en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang!

Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad

op heel mijn heilige berg,

maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God,

zoals de zeebodem bedolven is onder het water.

Op die dag zal de wortel van Isaï

opgericht staan als banier voor de volken:

alle naties zullen naar hem toestromen.

En zijn troon zal luisterrijk zijn!

Zo spreekt de Heer.

 

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 3,1-12

In die tijd trad Johannes de Doper op

en predikte in de woestijn van Judea:

“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”

Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde,

toen hij zei:

Een stem van iemand die roept in de woestijn:

bereidt de weg van de Heer,

maakt zijn paden recht.”

Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar

en een leren gordel om zijn lenden.

Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.

Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek

naar hem uit

en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan,

terwijl zij hun zonden beleden.

Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen

om gedoopt te worden,

sprak hij tot hen:

“Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld,

dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten?

“Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering,

en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt:

Wij hebben Abraham tot vader!

“Waarachtig, ik zeg u,

dat God de macht bezit

voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken!

Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen.

Elke boom dus die geen goede vrucht draagt,

wordt omgekapt en in het vuur geworpen.

Ik doop u met water, opdat ge u zoudt bekeren.

“Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik,

en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen.

“Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

De wan heeft Hij in zijn hand

en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren;

zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen,

maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.”

 

Zaterdag 10 en zondag 11 december 2022 A-jaar

3e zondag van de Advent

Eerste lezing uit de Profeet Jesaja 35,1-6a.10

Zo spreekt de HEER:

“Woestijn en steppe zullen zich verheugen,

jubelen en bloeien de dorre vlakte.

Pronken zal zij met lelies,

van blijdschap jubelen en juichen.

De glorie van de Libanon valt haar ten deel,

de luister van Karmel en Sjaron.

Zij zullen de glorie van de HEER aanschouwen,

de luister van onze God.

Maak slappe handen sterk,

geef kracht aan knikkende knieën.

Spreek tot allen die de moed verloren hebben:

Vat moed en vrees niet:

Uw God komt om de wraak te voltrekken,

God komt om te vergelden en om u te redden.”

Dan gaan de ogen van de blinden weer open

en zullen de oren van de doven geopend worden.

De lamme zal springen als een hert

en jubelen zal de tong van de stomme.

Die door de HEER verlost zijn,

zullen weer terugkeren.

Jubelend komen zij naar Sion,

hun hoofden omgeven met eeuwige vreugde.

Zij zullen vreugde verkrijgen en blijdschap,

en pijn en gejammer nemen de vlucht.

Zo spreekt de Heer.

 

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 1,2-11

In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis

over de werken van de Christus

en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen:

“Zijt Gij de komende,

of hebben wij een ander te verwachten?”

Jezus antwoordde hun:

“Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet:

blinden zien en lammen lopen,

melaatsen genezen en doven horen,

doden staan op

en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.

Gelukkig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

Toen zij vertrokken waren,

begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes:

“Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien?

Naar een riethalm door de wind bewogen?

Waar zijt gij dan wél naar gaan zien?

Naar iemand in verfijnde kleding?

Die verfijnde kleding dragen

zijn te vinden in de paleizen der koningen.

Waartoe zijt gij dan uitgetrokken?

Om een profeet te zien?

Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet!

Hij is het over wie geschreven staat:

Zie, Ik zend mijn bode voor U uit

die de weg voor uw komst zal bereiden.

Voorwaar, Ik zeg u:

Onder hen die uit vrouwen geboren zijn,

is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper.

Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen

groter dan hij.”

 

Zaterdag 17 en zondag 18 december 2022 A-jaar

4e zondag van de Advent

Eerste lezing uit de Profeet Jesaja 7,10-14

In die dagen sprak Jesaja tot Achaz:

“Vraag de HEER uw God om een teken,

hetzij hoog in de hemel of diep in de hel.”

Maar Achaz antwoordde:

“Ik vraag niet om een teken.

Ik wil de HEER niet op de proef stellen.”

En Jesaja sprak:

“Luister dan, huis van David,

is het u niet genoeg mensen te ergeren,

dat gij ook mijn God tot ergernis wilt zijn?

Daarom geeft de HEER u ook ongevraagd een teken:

Zie, de jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren,

en zij zal hem noemen: “Immanuël”: “God met ons”.

Zo spreekt de Heer.

 

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 1,18-24

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze.

Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef,

bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,

zwanger van de heilige Geest.

Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was

en haar niet in opspraak wilde brengen,

dacht hij er over

in stilte van haar te scheiden.

Terwijl hij dit overwoog,

verscheen hem in een droom een engel van de Heer

die tot hem sprak:

“Jozef, zoon van David,

wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;

het kind in haar schoot is van de heilige Geest.

Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,

want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden

wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:

“Zie, de maagd zal zwanger worden

en een zoon ter wereld brengen

en men zal Hem de naam Immanuël geven.”

Dat is in vertaling:

God met ons.

Ontwaakt uit de slaap

deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had

en nam zijn vrouw tot zich.