Lezingen en Evangelie januari en februari 2023

Zaterdag 21 en Zondag 22 januari 2023
3e zondag door het jaar.

Eerste lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,10-13.17
Broeders en zusters,
ik bezweer u bij de naam van onze Heer Jezus Christus:
weest allen eensgezind,
laat er geen verdeeldheid onder u zijn;
weest volkomen een van zin en een van gevoelen.
Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld,
broeders en zusters,
dat er onenigheid onder u heerst.
Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben:
`Ik ben van Paulus.’ `Ik van Apollos.’
Ik van Kefas.’ Ik van Christus.’
Is Christus dan in stukken verdeeld?
Is Paulus voor u gekruisigd?
Of zijt gij gedoopt in de naam van Paulus?
Christus heeft mij niet gezonden om te dopen.
Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen,
en dat niet met wijsheid van woorden;
anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen.

Zo spreekt de Heer.

 

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 4,12-23 of 4,12-17

Toen Jezus vernam dat Johannes was gevangen genomen,

week Hij uit naar Galilea.

Met voorbijgaan echter van Nazaret

vestigde Hij zich in Kafarnaüm

aan de oever van het meer,

in het grensgebied van Zebulon en Naftali,

opdat in vervulling zou gaan het woord van de profeet Jesaja:

“Land van Zebulon, land van Naftali,

liggend aan de zee, Overjordanië:

Galilea van de heidenen!

Het volk dat in de duisternis zat,

heeft een groot licht aanschouwd;

en over hen die in het land

van doodse duisternis gezeten waren,

over hen is een licht opgegaan.”

Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen:

“Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij.”

 

(Eens toen Hij zich bij het meer van Galilea ophield,

zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd

en diens broer Andreas.

Zij waren bezig het net uit te werpen in het meer;

het waren namelijk vissers.

Hij sprak tot hen:

“Komt, volgt Mij;

Ik zal u vissers van mensen maken.”

Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem.

Iets verder zag Hij nog twee broers,

Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes;

met hun vader Zebedeüs waren zij in de boot

de netten een het klaarmaken.

Hij riep hen,

en onmiddellijk lieten zij de boot en hun vader achter

en volgden Hem.

Jezus trok rond door geheel Galilea,

terwijl Hij als leraar optrad in hun synagogen,

de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk

en alle ziekten en kwalen onder het volk genas.)

 

Zaterdag 28 en zondag 29 januari 2023 A-jaar
4e zondag door het jaar

Eerste lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 1,26-31

Broeders en zusters,
Denkt aan uw eigen roeping.
Naar menselijke maatstaf waren er niet velen geleerd,
niet velen machtig, niet velen van hoge afkomst.
Nee, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren,
om de wijzen te beschamen;
wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren,
om het sterke te beschamen;
wat voor de wereld van geringe afkomst is en onbeduidend,
heeft God uitverkoren;
wat niets is
om teniet te doen wat iets is,
opdat tegenover God geen mens zou roemen op zichzelf.
Dank zij Hem zijt gij in Christus Jezus,
die van Godswege heel onze wijsheid is geworden,
onze gerechtigheid, heiliging en verlossing.
Daarom, zoals er geschreven staat,
als iemand wil roemen laat hem roemen op de Heer.

Zo spreekt de Heer.

 

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5,1-12a

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en,

nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem.

Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

“Zalig de armen van geest,

want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Zalig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen,

want zij zullen het land bezitten.

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervin¬den.

Zalig de zuiveren van hart,

want zij zullen God zien.

Zalig die vrede brengen,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid,

want hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt

en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:

Verheugt u en juicht,

want groot is uw loon in de hemel.”

 

Zaterdag 4 en zondag 5 februari 2023 A-jaar
5e zondag door het jaar

Eerste lezing Uit de Profeet Jesaja 58,7-10
Dit zegt de HEER:
“Deel uw brood met de hongerigen,
neem de dakloze zwervers op in uw huis,
kleed de naakten die gij ziet,
en keer u niet af van uw medemensen.
Dan zal uw licht stralen als de dageraad,
uw genezing zal voorspoedig zijn;
uw gerechtigheid zal voor u uitgaan,
de glorie van de HEER u op de voet volgen.
Wanneer gij dan tot de HEER bidt, zal Hij u verhoren,
wanneer gij dan tot Hem roept zal Hij antwoorden:
“Hier ben ik”.
Wanneer gij uit uw midden de onderdrukking verwijdert
en de dreigende vingers en de kwaadsprekerij,
wanneer gij uw hart voor de hongerige opent
en de mistroostige verzadigt,
dan straalt uw licht in de duisternis,
dan wordt uw nacht als de middag.”
Zo spreekt de almachtige HEER.
Zo spreekt de Heer.

 

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5,13-16

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Gij zijt het zout der aarde.

Maar als het zout zijn kracht verliest,

waar mee zal men dan zouten?

Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen

en door de mensen vertrapt te worden.

Gij zijt het licht der wereld.

Een stad kan niet verborgen blijven

als ze boven op een berg ligt!

Men steekt toch ook niet een lamp aan

om ze onder de korenmaat te zetten,

maar men plaatst ze op de standaard,

zodat ze licht geeft voor allen die in huis zijn.

Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen,

opdat zij uw goede werken zien

en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

 

Zaterdag 11 en zondag 12 februari 2023 A-jaar
6e zondag door het jaar

Eerste lezing uit het boek Wijsheid van Jezus Sirach 15,15-20

Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden,
en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt.
Hij heeft vuur en water voor u neergezet:
gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest.
Voor de mensen liggen het leven en de dood,
en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven.
Want groot is de wijsheid van de Heer,
zijn macht is geweldig en Hij ziet alles.
Zijn ogen zijn gericht op wie Hem vrezen
en iedere daad van de mens is Hem bekend.
Hij heeft niemand bevolen te zondigen
en aan niemand verlof gegeven om kwaad te doen.

Zo spreekt de Heer.

 

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5,17-37 of 5,20-22a.27-28.33-34a.37

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

(“Denkt niet dat Ik gekomen ben

om Wet of Profeten op te heffen.

“Ik ben niet gekomen om op te heffen,

maar om de vervulling te brengen.

Want voorwaar, Ik zeg u:

Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan,

dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet,

voordat alles geschied is.

Wie dus een van die voorschriften,

zelfs het geringste,

opheft en zo de mensen leert,

zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen,

maar wie ze onderhoudt en leert

zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.)

Ik zeg u: Als uw gerechtigheid

die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft,

zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der hemelen.

Gij hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd:

Gij zult niet doden.

“Wie doodt zal strafbaar zijn voor het gerecht.

Maar Ik zeg u:

Alwie vertoornd is op zijn broeder,

zal strafbaar zijn voor het gerecht.

(En wie tot zijn broeder zegt: raka,

zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin;

en wie zegt: dwaas,

zal strafbaar zijn met het vuur van de hel.

Als gij uw gave komt brengen naar het altaar

en daar schiet u te binnen

dat uw broeder iets tegen u heeft,

laat dan uw gave voor het altaar achter,

ga u eerst met uw broeder verzoenen

en kom dan terug om uw gave aan te bieden.

Haast u het eens te worden met uw tegenpartij,

zolang ge nog met hem onderweg zijt;

anders zou uw tegenpartij

u wel eens aan de rechter kunnen overleveren,

en de rechter u aan de gerechtsdienaar,

en zoudt gij in de gevangenis worden geworpen.

Voorwaar, Ik zeg u:

Ge zult daar niet uitkomen,

voordat ge tot de laatste penning hebt betaald.)

Gij hebt gehoord dat er gezegd is:

Gij zult geen echtbreuk plegen.

Maar Ik zeg u:

Alwie naar een vrouw kijkt om haar te begeren,

heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.

(Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen,

ruk het uit en werp het van u weg;

want het is beter voor u,

dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat

dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen.

En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen,

hak ze af en werp ze van u weg;

want het is beter voor u,

dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat

dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt.

Ook is er gezegd:

Wie zijn vrouw verstoot,

moet haar een scheidingsbrief geven.

Maar Ik zeg u:

Wie zijn vrouw verstoot,

behalve in geval van ontucht,

brengt haar ertoe echtbreekster te worden;

en wie een verstoten vrouw huwt,

begaat echtbreuk.)

Eveneens hebt gij gehoord,

dat tot onze voorouders gezegd is:

Gij zult geen valse eed doen,

maar gij zult voor de Heer uw eden houden.

Maar Ik zeg u in het geheel niet te zweren;

(noch bij de hemel,

want dat is de troon van God;

noch bij de aarde, want dat is zijn voetbank;

noch bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote Koning.

Ook bij uw hoofd moet gij niet zweren,

want gij kunt niet één haar wit of zwart maken.)

Maar uw ja moet ja zijn en uw neen, neen;

en wat daar nog bij komt, is uit den boze.”

 

Zaterdag 18 en zondag 19 februari 2023 A-jaar
7e zondag door het jaar.

Eerste lezing uit het boek Leviticus 19,1-2.17-18

De HEER sprak tot Mozes:
“Zeg tot heel de gemeenschap van de Israëlieten:
Wees heilig, want Ik, de HEER uw God, ben heilig.
Wees niet haatdragend tegen uw broeder.
Wijs elkaar terecht:
dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander.
Neem geen wraak op een volksgenoot
en koester geen wrok tegen hem.
Bemin uw naaste als uzelf.
Ik ben de HEER.”

Zo spreekt de Heer.

 

Evangelie

Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 5,38-48

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

“Gij hebt gehoord dat er gezegd is:

Oog om oog, tand om tand.

Maar Ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht,

maar als iemand u op de rechterwang slaat,

keer hem dan ook de andere toe.

Als iemand u voor het gerecht wil dagen

en uw onderkleed afnemen,

laat hem dan ook het bovenkleed.

Als iemand u vordert één mijl met hem te gaan,

ga er twee met hem.

Geeft aan wie u vraagt,

en wendt u niet af als iemand van u lenen wil.

Gij hebt gehoord dat er gezegd is:

Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.

Maar Ik zeg u:

Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,

opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,

die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden

en het laat regenen

over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Want als gij bemint die u beminnen,

wat voor recht op loon hebt gij dan ?

Doen de tollenaars niet hetzelfde?

En als gij alleen uw broeders groet,

wat voor buitengewoons doet gij dan ?

Doen de heidenen dat ook niet?

Weest dus volmaakt,

zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”