MISSION STATEMENT : onze grondgedachten en ons gezamenlijk streven in de parochies van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok :

CLUSTER TERLINDEN.

 

We zijn een groep vrouwen en mannen van alle leeftijden die zich verbonden  voelen door Jezus Christus. Vanuit zijn blijde boodschap – het Evangelie – proberen we zin en waarde aan ons leven te geven en zo onze gemeenschap op te bouwen.  We doen dit in de katholieke traditie die over vele jaren een rijke geloofservaring heeft opgebouwd in onze dorpsgemeenschappen.

We willen onze geloofsgemeenschap in stand houden en verder uitbouwen op basis van wat we zijn en wat we hebben. We zijn ervan overtuigd dat de Heilige Geest aan ieder van ons gaven heeft gegeven voor ons eigen goed en voor het goed van onze naasten. Voor ons  is het geloof in God en in elkaar zo belangrijk dat we het willen vieren en doorgeven. Daartoe komen we bij elkaar in o.a. onze kerk om samen te bidden en om de scharniermomenten van ons leven zin en diepgang te geven zoals bij geboorte, naar school gaan, trouwen, bij allerlei gebeurtenissen en bij overlijden.

Bij dit alles is ons uitgangspunt dat een kerk die niet dient, dient tot niets. Jezus Christus heeft ons als zijn grootste en belangrijkste raad gegeven: hebt elkaar lief – zorgt goed voor elkaar. In de loop van veel eeuwen heeft God duidelijk gemaakt dat hij de mens vertrouwt. Wij voelen ons uitgenodigd elkaar ook met vertrouwen te behandelen: de ander zien als een broer of zus die kwaliteiten heeft, die initiatief kan nemen en die vervuld is van hoop: hoop op de begeleidende hand van de Heer, die zich vaak laat zien in het meeleven van een naaste. Hoop op een geloofsgemeenschap die blijft leven dank zij de inbreng van iedereen.

Vanuit ons geloof in God, ons vertrouwen in elkaar en de hoop op een zinvolle toekomst zeggen we dan ook niet: “Dat is niets voor ons, dat lukt ons niet”, maar willen we samen verder bouwen aan onze gemeenschap, ieder naar eigen vermogen.

Bovenstaande geldt voor de gehele parochiegemeenschap. Samen met het kerkbestuur zijn er verschillende werkgroepen die proberen aanzetten te geven aan de opbouw van onze geloofsgemeenschap door te bouwen op drie pijlers:

  • De boodschap van het Evangelie verkondigen en doorgeven o.a. door begeleiding van ouders voor het doopsel, van kinderen en ouders op weg naar de eerste communie en vormsel, door verdieping van ons geloof: Catechese.
  • De viering van ons geloof: liturgie. Denk hierbij aan o.a. eucharistievieringen, gezinsmissen, avondwaken, Woord- en Communievieringen, doopvieringen;
  • Diaconie, ofwel dienstverlening: bijv. kerk- en kerkhof onderhoud, zorg voor mensen dichtbij en veraf (vastenactie) .

In de drie parochies van het cluster Terlinden zijn veel mensen actief om binnen die werkgroepen vorm en inhoud te geven aan catechese, liturgie en diaconie. Zij bedenken wat er moet gebeuren, zetten dat om in actie en zorgen er zo voor dat we met elkaar een zichtbare en actieve geloofsgemeenschap kunnen beleven.

Maar er zijn ook mensen die, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd of hun gezondheidstoestand, niet meer in werkgroepen actief kunnen zijn. Ook zij kunnen hun steentje bijdragen. Ze kunnen een kaars aansteken en zo het vuur brandend houden. Een bemoedigend woord spreken en zo hun waardering laten blijken. Hun kinderen verhalen vertellen en zo de geloofstraditie doorgeven. En ze kunnen bidden voor het goed van de mensen in de parochie en zo vragen om Gods hulp en inspiratie.

Ontegenzeglijk hebben de drie parochies elk hun eigen identiteit. Dat is waardevol en dat moeten we koesteren. Maar er is ook veel wat ons verbindt. Dat biedt kansen die we moeten benutten. We kunnen van elkaars talenten gebruik maken, elkaar helpen in denk- en daadkracht,  elkaar nabij zijn in gebed of met een opbeurend woord en zo gezamenlijk  de pijlers voor onze geloofsgemeenschap sterker maken.

Zo lopen we ook vooruit op een toekomst waarin de pastores hun aandacht over (nog) meer parochies zullen moeten verdelen. En houden we rekening met een scenario waarbinnen niet alle werkgroepen in al onze parochies voldoende bemenst zijn.

Het pastoraal overleg bekommert zich om de samenhang tussen de verschillende activiteiten in catechese, liturgie en diaconie. Het stimuleert en inspireert de mensen die in de verschillende werkgroepen actief zijn. Het pastoraal overleg komt met ideeën voor een levendige geloofsgemeenschap en neemt het voortouw om deze te realiseren.

We hebben een visie geschetst waarbinnen we de verbinding en de samenwerking tussen de drie parochies van het cluster Terlinden willen stimuleren. Binnen die visie past het dan ook om het pastoraal overleg op het niveau van het cluster gestalte te geven. Hierbij denken we aan een groepje vrouwen en mannen uit elk van onze drie parochies : een Pastoraal Overleg van zes personen.

 

René Graat, m.h.m., samen met een aantal mensen uit ons Cluster.