Parochiefederatie Terlinden-Margraten van start

De parochies Sint Brigida Noorbeek, Sint Franciscus van Assisi Reijmerstok, Sint Gerlachus Banholt en Heilige Mararita Margraten gaan samenwerken in de parochiefederatie ‘Terlinden-Margraten’. Op zondag 18 juni a.s. is daarom in de parochiekerk van Reijmerstok om 10 uur een bijzondere eucharistieviering, in aanwezigheid van vicaris-generaal mgr. Hub Schnackers van het Bisdom Roermond, de pastoors Frits Janssen (van Margraten), René Graat (van Reijmerstok, Noorbeek en Banholt) en pastor Jan Jansen. 

Alle vier de parochies zullen een bijdrage aan de feestelijke plechtigheid leveren. Na afloop van de H. Mis vindt de officiële ondertekening plaats van het convenant, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd. Alle parochianen zijn uitgenodigd om de viering bij te wonen en bij de ondertekening van het convenant aanwezig te zijn. 

Met de vorming van de federatie willen de parochies ervoor zorgen dat hun gemeenschappelijke belangen op het terrein van liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw voor nu en de nabije toekomst zo goed mogelijk worden behartigd. 

‘Samen staan we sterker om onze parochies zo levendig mogelijk te houden’, zo is de overtuiging. 

In de nieuwe federatie houdt elke parochie haar eigen identiteit. Ze blijft in de praktijk zelfstandig voortbestaan, met een eigen financiële exploitatie. Ook behouden de huidige pastoors hun functie. Er komt wel een ‘nieuw’, overkoepelend kerkbestuur voor de federatie. Vanuit elke parochie worden daartoe (op voordracht van de desbetreffende parochie) twee leden benoemd door de bisschop. De pastoors hebben uiteraard ook zitting in het kerkbestuur, waarbij één van hen als voorzitter optreedt. Alle leden van het kerkbestuur dragen gezamenlijk bestuursverantwoordelijkheid voor alle vier de parochies van de federatie. 

De huidige kerkbesturen van de vier parochies worden omgevormd tot ‘parochieraad’. De parochieraad regelt – zoals dat met het huidige kerkbestuur ook het geval is – alle zaken die de desbetreffende parochie aangaan.

Zij hoeven niet door de bisschop benoemd te worden. 

Vooralsnog zullen de parochianen dus niet zo heel veel merken van de nieuwe parochiefederatie. In de parochies zelf blijven de pastoor en de huidige werkgroepen actief. Het regelen van zaken rondom bijzondere vieringen zoals huwelijk, begrafenis en doop verandert niet en ook het bestellen van misintenties gaat voort op de manier zoals men dat gewend is. Wel zullen initiatieven worden genomen om de samenwerking tussen de parochies te verstevigen. Zo kan men van elkaars ervaringen leren en de krachten bundelen voor het welzijn van iedereen in de vier betrokken parochies.

 

Pastoor Frits Janssen en Pastoor René Graat, mhm.