TROTS OP ONZE DORPEN

Wij zijn volop in de tijd van de Sacramentsprocessies.
Nu ik dit schrijf hebben we de Bronk al gehad in Banholt, Mheer en Scheulder.

Komend weekeinde wachten nog Noorbeek en Margraten en daarna sint Geertruid en Reijmerstok.

Voor mij als pastoor een geweldige ervaring om dit voor de eerste keer hier te mogen meemaken ! Ik ben onder de indruk van de inzet van al die parochianen, die onze dorpen zo prachtig versieren. Dagen vantevoren worden de erebogen al opgezet en bereidt men zich samen voor. De prachtige bloemtapijten, de wapperende vlaggetjes, vanen en aan alle huizen hangt een vlag.

En dan de dag van de processie: Wat mogen we trots zijn op onze muziekkorpsen en schutterijen en zeker niet te vergeten de verschillende Jonkheden !

Ontroerend vond ik het om te zien hoeveel mensen neerknielen ter ere van het Heilig Sacrament, want laten we niet vergeten dat het daarom draait: Jezus Christus, die wij letterlijk met ons mee mogen dragen in de Heilige Communie.

Dit alles is een reden voor u allen om trots te zijn op het dorp waarin u woont, dat meen ik uit de grond van mijn hart.

Laten we allen deze gemeenschapszin koesteren, zoeken naar wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Samen ook het glas heffen met elkaar en proosten op onze dorpen!

pastoor Tervoort

 

PINKSTEREN

“Hier heerst een goede geest”, hoor je soms zeggen in een bepaald gezelschap. Wie of wat is dan wel die “goede geest”?  Hij lijkt even ongrijpbaar als de wind.  Je voelt hem wel maar kunt hem niet vastpakken. En morgen kan hij verdwenen zijn en valt de sleur weer over het gezelschap. De “goede geest” is er gewoon of hij is er niet. Claimen kun je hem niet. Je kunt alleen dankbaar zijn als hij er is.

Gods goede geest is de heilige Geest. Goed is Hij en heilig tegelijk. Even ongrijpbaar als de goede geest onder mensen. De bijbel leert dat Hij is als vuur, water en wind. Geen mens kan Hem grijpen. Hij is als zand en water dat door je vingers glipt.  Gods Geest daalt neer op wie hij wil. Zoals een windvlaag over de kruinen van de bomen strijkt, zo inspireert Hij mensen waardoor de een wijsheid bezit, de ander een heldendaad verricht en weer een ander tot inzicht komt.

De Helper, zo noemt Jezus de heilige Geest die Hij ons nalaat. Gods Geest troost en sterkt mensen. Hij geeft mensen de kracht het goede te doen en het kwaad te vermijden. Bidden we om Zijn komst en nog meer dat Hij open harten vindt! Wij wensen u een inspirerend Pinksterfeest, zalig Pinksteren!

Kapelaan Dassen

 

HET HEILIG SACRAMENT

De tijd van de Eerste Communievieringen breekt weer aan.

Evenals de Sacramentsprocessies in onze parochies.

Het is daarom eens goed om ons de vraag te stellen:

Wat weet ik van dit Sacrament ?

Toen Jezus met Zijn apostelen bij het Laatste Avondmaal aan tafel zat, heeft Hij ons allen dit Sacrament geschonken met de woorden: “Doe dit als jullie Mij willen gedenken”

Het brood en de wijn veranderen steeds weer als de priester Jezus’ woorden uitspreekt in Zijn Heilig Lichaam en Bloed.

Iedere keer mogen we in de Communie één worden met Jezus Zelf. En we dragen  de Heilige Hostie ook mee in de processie: Alle muziek, versieringen, groepen die meelopen is ter ere van Jezus in dit Heilig Sacrament.

Als toegevoegd in uw parochieblad vindt u uitleg over de Heilige Communie, geschikt voor jong en oud.

Ik hoop, dat u de moeite neemt om dit te lezen, al of niet met uw kinderen. Ook namens de kapelaan wens ik allen mooie Communiefeesten, veel devotie als u ter Communie gaat en uiteraard Mooie Processies !

Pastoor Tervoort

 

HET LAATSTE STUKJE?

Zou dit dan mijn laatste stukje zijn in de parochiebladen over de coronapandemie?

Het ziet er nu goed uit. Nu ik dit schrijf verwachten we allemaal volgende week weer carnaval te kunnen vieren, twee jaar na de uitbraak na carnaval in 2020.

Niemand weet het zeker: Blijft het hierna een gewone griep, komt er een nieuwe versie, zijn we te vroeg optimistisch?

Niemand weet het, maar velen gaan niet zomaar terug naar een nieuwe werkelijkheid: We gedenken de vele slachtoffers, zoals pastoor Graat van Banholt, Noorbeek en Reijmerstok en zovele anderen uit onze parochies.

En vergeet ook niet de mensen, die aan longcovid lijden: Nog steeds niet de oude zijn en misschien blijvende klachten houden.

Het was een moeilijke tijd voor heel veel mensen en dat laat zijn littekens na.

Ik wens u allen van harte toe, dat hoe blij we zijn met alle versoepelingen en hoe lekker het biertje samen met carnaval en daarna zal smaken, we misschien ook wat meer nadenken over ons leven: Wat is werkelijk belangrijk, ben ik wel genoeg attent voor mijn naasten, leef ik misschien niet wat oppervlakkig?

Vragen die de afgelopen periode, hoop ik, wat logischer zijn geworden.

We gaan na Aswoensdag de Veertigdagentijd beginnen als voorbereiding op het Paasfeest.

Een tijd van bezinning, van onszelf de vraag stellen: Hoe leef ik eigenlijk: Stel ik mijzelf centraal of wil ik er zijn voor mijn vrouw, man, kinderen, mensen die mij nodig hebben?

Laten we er samen een mooie nieuwe start van maken en………………onze kerken zijn weer helemaal open zonder beperkingen voor u allemaal!

pastoor Tervoort

 

Het Nieuwe Jaar 2022

Beste parochianen,

Vorig jaar schreef ik in mijn Nieuwjaarsboodschap aan de parochianen van het toenmalige Parochieverband: Ik wens u toe dat het beter zal worden dan het afgelopen jaar!

Voor een deel is dat uitgekomen: Er kwamen de vaccinaties, in de zomer hebben wij meer vrijheid gekend dan het jaar daarvoor, de verenigingen kwamen weer bij elkaar, heel belangrijk voor onze gemeenschappen! In Banholt is zelfs de laatste zondag van augustus de ouderwetse Broonk gehouden.

Toen ging het weer de verkeerde kant op: De ziekenhuisopnames stegen, we kregen de Deltavariant en we zijn nu al aan de Omikronvariant, niemand weet welke kant het opgaat.

De vraag aan ons allen is: Hoe stellen wij ons op in deze onzekere tijd?

Ik verbaas mij soms over de negativiteit van mensen: ik hoorde een kerkganger zelfs zeggen: “Van mij mogen ze de Jonge in de gevangenis zetten” Natuurlijk is er de neiging tot negativiteit, tot moedeloosheid bij mensen.

Maar als gelovigen mogen we toch ook een andere kant belichten. De kant van het zoeken naar het goede, het positieve en vooral ons vermogen tot liefde en mildheid!

Toen ik hoorde dat de Bischoppen de vieringen na 19.00 uur, ook in de Kerstnacht, hadden afgeraden was ik boos. Diezelfde avond bad ik tot Maria. Er kwam rust over mij heen. Het was alsof Zij tot mij zei: Was ik boos toen ik in die koude stal mijn Kindje kreeg, was ik boos toen ik onder het kruis stond van datzelfde Kind?

Ik was ontroerd en ging een kaarsje bij Haar opsteken.

Laten wij niet boos zijn, niemand iets verwijten, het leidt tot niets!

Ik wens u allen een Zalig Nieuwjaar, waarin we zoeken naar het goede, het positieve.

En…. Misschien wat meer bidden tot onze Moeder Maria, het helpt!

 

pastoor Tervoort

 

Onderweg naar Kerstmis

Eerstdaags mogen we advent en kerstmis vieren.
Voor de tweede maal tijdens de Covid-19-pandemie.
De terugkeer naar de normaliteit gaat minder snel dan we hoopten. De vele maatregelen en protocollen vragen ons wijselijk om afstand te houden. We hebben ons leven anders moeten inrichten. Zowel thuis als op school, op het werk, in de kerk en in het verenigingsleven verlangen we weer naar “het oude normaal”.  We verlangen naar fysieke geborgenheid en echt samen leven.
We beseffen eens te meer dat niet alles maakbaar is.

Hoe zat het ook weer met kerstmis? Kun je kerstsfeer maken of kopen? In de winkels is alles te krijgen wat nodig is voor de kerstsfeer.  Dennebomen en lichtjes, ballen en slingers en alle ingrediënten voor een heerlijk feestdiner. “I am dreaming of a white Christmas” klinkt misschien op de achtergrond. Maar het zal wel weer te warm zijn, dit jaar. Misschien dat we met de spuitbus de ramen wit kunnen spuiten? Doen alsof?

Wat hebben we ervan gemaakt, van Kerstmis?  Door te veel glitter en glamour sneeuwt Kerstmis onder. Want het wezenlijke van Kerstmis kun je niet kopen. En kun je niet maken. Het moet je geschonken worden. En het wordt ons geschonken als je je nog verwonderen kunt… “Een Kind is ons geboren” (Jes. 9,5), klinkt het in onze kerken. Ieder kind: een klein wonder.  Wie het in z’n armen neemt beseft opeens hoe kostbaar een mensenkind is, hoe belangrijk zorgende handen zijn en hoe afhankelijk de een van de ander. Een kind doet je je stoerheid afleggen. Het roept verwondering op en maakt het beste in je wakker.

Hoe kan het toch? De grote God die het heelal vervult, heeft zich klein gemaakt. Niet groter dan de maat van Maria’s schoot. Herders en wijzen raken niet uitgekeken op dat Kind, Gods eigen Zoon, liggend op stro. Laten we ons verwonderen over wat er van dit Kind gezegd wordt.  Wie er zich over verbaast wie het Jezuskind is, wordt er stil van en richt zijn leven er naar in. Kerstmis is meer dan sfeer. Kerstmis heeft vooral met verwondering van doen en met verandering van leefstijl. Laten we ons in de advent heel bewust voorbereiden op de geboorte van Jezus.

Kapelaan Dassen

 

Samenwerking in geloof, hoop en liefde

Goede mensen van Banholt en Terhorst 

Sinds 1 oktober mag ik pastoor Tervoort en pastoor Janssen helpen in de zeven parochies die aan ons zijn toevertrouwd. Als geboren Maastrichtenaar was ik al op jonge leeftijd bekend met het Mergelland. Maar de afgelopen weken heb ik dit fraaie deel van Zuid-Limburg met haar gastvrije bewoners nog beter leren kennen. Dankbaar ben ik, dat ik in zo een mooie streek mag wonen, leven en werken.

Intussen heb ik in elke parochie al mensen mogen leren kennen. Deze ontmoetingen deden mij ervaren hoe hecht de gemeenschappen zijn en hoe bewust men is van de eigenheid en van de rijke historie. Maar hoe verschillend we ook mogen zijn, we mogen niet uit het oog verliezen wat we delen. Voor ons als gelovigen is dat op de eerste plaats het geloof in Jezus Christus.

We mogen zijn Blijde Boodschap uitdragen in woord en daad. Geloven maakt je gelukkig. Heel veel mensen ook in onze streek zijn op zoek naar geluk. Door samen te werken en krachten te bundelen kunnen we laten zien waarom Jezus Christus zo belangrijk voor ons is. Zo kunnen we actief en met nieuw elan naar buiten treden. Zodat we niet alleen in onze kerken zichtbaar zijn, maar ook daarbuiten. Daar mogen we samen de schouders onder zetten.

Ik vertrouw op een goede samenwerking en ik hoop veel van u te leren. Maar bovenal hoop ik dat we mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Kapelaan Dassen

 

Uitbreiding samenwerking parochies en nieuwe kapelaan

Zoals u weet is ondergetekende sinds 1 september de pastoor van zeven parochies.

Wij hebben in goed overleg met de penningmeesters de financiële situatie besproken, zoals de gemeenschappelijk te betalen kosten van de kapelaan en mij.

Daarnaast hebben wij in een opbouwende sfeer over de roosters van vieringen gesproken.

Met name voor Mheer en Sint Geertruid zal dit gevolgen hebben voor het tijdstip van de vieringen in het weekeinde.

De nieuwe kapelaan zal op 4 oktober verhuizen van Rolduc naar de pastorie van Mheer. Daarvoor zijn er in Mheer werkzaamheden verricht zoals het schilderen van de woonkamer en de keuken.

Geleidelijk zult u hem ontmoeten en zal hij groeien in zijn nieuwe functie. Hij gaat bijvoorbeeld met de Jonkheid van Mheer mee het bos in om de nieuwe den te zegenen.

Het is allemaal nieuw voor hem, maar hij heeft er heel veel zin in!

Vanaf 1 november zullen wij voorgaan in alle vieringen in Banholt, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder en sint Geertruid.

In Margraten zullen wij de vieringen doen als pastoor Janssen verhinderd is, bijvoorbeeld op zijn maandelijkse vrije weekeinde.

Ik hoop dat we in een goede sfeer samen met z’n allen mogen werken aan bloeiende, warme en opbouwende geloofsgemeenschappen in onze prachtige dorpen!

 

pastoor Tervoort

 

VAKANTIE EN DE TOEKOMST

Als ik dit schrijf, beginnen bijna de schoolvakanties. Er is nog veel onzeker: Nederland is rood gekleurd door de corona. Kunnen we naar het buitenland? Hoe gaat het met werken en school na de vakantie? Veel is onzeker.

Wat wel zeker is, is dat er in onze parochies veel gaat veranderen:

Naast de parochies Reijmerstok, Scheulder, Noorbeek en Banholt wordt ondergetekende ook pastoor van Margraten, Mheer en Sint Geertruid.

Pastoor Janssen blijft, tot een nader overeen te komen eindtermijn, de af te spreken pastorale taken verrichten in de parochie Margraten en in de pastorie wonen.

Met ingang van 1 oktober wordt tevens een kapelaan benoemd voor alle genoemde parochies.

Hij gaat tijdelijk wonen in de pastorie van Mheer en later in de pastorie van Margraten, waar hij dan ook de eerstaanspreekbare priester zal worden. Jammer genoeg kan ik de naam van de nieuwe kapelaan nog niet noemen, maar ik verwacht, dat hij zich snel zal thuis voelen in onze parochies. Een hele verandering, een nieuw gezicht erbij en er zal veel gesproken en geregeld moeten worden tussen de parochiebesturen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed zal gaan.

Maar nu eerst de vakantie.

 

Of u nu thuis blijft of weggaat:

Ik wens u een mooie en zonnige vakantie toe!

 

pastoor Tervoort

 

EINDELIJK!

Nu ik dit schrijf is gisteren bekend gemaakt dat er een einde komt aan de mondkapjes en aan vele beperkende maatregelen in verband met de corona-pandemie.

Vele mensen voelen zich opgelucht, zeker ook omdat er de laatste tijd miljoenen vaccins zijn gezet.

Ik merk het zelf in de dependances van de Appelgaard: In Maastricht en ook in de Lommer: De bewoners zitten er zonder mondkapje en zijn blij dat we weer de H. Mis kunnen vieren. Het leven -ook kerkelijk- wordt weer wat vrijer. In Noorbeek is al een verkorte, bescheiden processie geweest en ook Reijmerstok heeft daartoe plannen.

Ik verheug mij op de vieringen van de Eerste H.Communie in Scheulder, Banholt en Noorbeek in september: Waarschijnlijk kunnen we weer vieren als vanouds! Wij mogen ons weer vrij voelen in onze contacten, zeker nu de vakantieperiode er aan komt. Geniet van het goede, dat ons wacht, maar ga nu ook niet gelijk over tot de orde van de dag: Blijf ook herinneren.

Deze vrijheid hebben we te danken aan al die zorgverleners en medisch personeel. Te danken aan het feit, dat we leven in een land waar, ondanks alle commentaar, de vaccinatiegraad enorm is toegenomen en heel veel goed is geregeld.

Ik voel mij heel erg dankbaar, ik hoop dat u dat ook bent!

Ik wens u een heel mooie, vrije en gelukkige zomer!

Misschien kan ik u eindelijk eens ontmoeten in de zon en met een glaasje in de hand!