Klokken van hoop / Openingstijden van de St.Gerlachuskerk

Op de woensdagavonden blijven de klokken voorlopig om 19:00 uur luiden, uit solidariteit met de mensen die onder het coronavirus lijden.

Voor meer info hierover, klik hier

**********************************

De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt parochies in het hele land om op

Eerste Paasdag, zondag 12 april tussen 12.00 en 12.15 uur de kerkklokken te luiden.

Op deze manier kunnen zij hun parochianen en allen die het horen, een hart onder de riem steken en oproepen tot gebed om zo samen Pasen te beleven. Nu het belangrijkste Hoogfeest van christenen niet samen in publieke vieringen gevierd kan worden, is dit een manier om toch met elkaar in gebed verbonden te zijn.

Lees hier de brief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

********************************

Zolang de coronacrisis duurt en er geen H.Missen zijn, zal de Sint Gerlachuskerk op zondag geopend zijn van 9:30 uur tot 11:00 uur

Pastoor Graat is ziek

Update 9 april 2020:

vandaag is de toestand van Pastoor Graat ongewijzigd, d.w.z. ‘summier hoopvol’. We blijven weer hopen.

***********************************************************************************

Beste lezers,

ongetwijfeld hebt u inmiddels gehoord dat onze geliefde pastoor Graat is opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt verzorgd op de afdeling intensive care. De toestand van pastoor Graat is zorgwekkend en wij hopen met u allen dat zijn toestand snel ten goede zal verbeteren.

Wij zijn ontroerd door de initiatieven om in gedachten en gebeden bij onze pastoor te zijn:
De Jonkheden van cluster Terlinden plaatsen een bloemstuk in de verschillende kapellen van Banholt, Reijmerstok, Terlinden en Noorbeek om hun verbondenheid met onze pastoor uit te drukken.
Daarnaast is er het initiatief van parochianen binnen het Cluster Terlinden om een kaars voor de pastoor aan te steken en om elke avond om 20.30 uur daarmee even bij de voordeur te staan en te bidden. Het voorstel is om dit te doen in de vorm van een Noveen, dat wil zeggen gedurende 9 dagen.

Wij hopen dat wij de pastoor snel weer bij ons mogen hebben en dat onze gebeden verhoord mogen worden. Onderaan leest u een speciaal gebed voor pastoor Graat.

De samenwerkende parochies van Cluster Terlinden (Sint Brigida – Sint Franciscus – Sint Gerlachus)

Gebed in deze tijd van de coronacrisis

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons nabij en genadig
nu wij de gevolgen ondervinden
van de uitbraak van het corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
In het bijzonder bidden wij voor Pastoor Graat,
dat hij nu ook op uw bescherming mag rekenen.

Wij bidden voor hen die aan het virus zijn overleden,
in ons land en wereldwijd:
dat ze bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van de samenleving.

Doe ons beseffen dag Gij met ons zijt
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij in staat zijn
te aanvaarden wat ons overkomt
en ons over te geven aan uw voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.
Amen

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Decreet

De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL, www.rkliturgie.nl).

De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur.

Vastenactie 2020

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. ​

De Vastenactie loopt van Aswoensdag tot Pasen.

U kunt uw bijdrage in de offerblok “vastenoffer” deponeren

of overmaken naar IBAN:

NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie Roermond

Maatregel Nederlandse bisschoppen vanwege het coronavirus

De Nederlandse bisschoppen hebben maatregelen afgekondigd in verband met de uitbraak van het coronavirus. Deze hebben vooral betrekking op de vredeswens en het uitreiken van de communie.

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld.

De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

  • Regelmatig handen wassen
  • In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen
  • Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. Bisschoppen in het buitenland, waar eerder sprake was van het coronavirus, hebben eveneens maatregelen afgekondigd, hetzij als bisschoppenconferentie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl

Vastenbrief 2020

Broeders en zusters in Christus,

Het verhaal van de zondeval, dat als eerste zondagslezing in deze Veertigdagentijd zojuist gelezen werd, is vaak uitgebeeld. Bij de uitbeelding van de verboden vrucht kozen de kunstenaars steevast voor een appel. Daarom denken wij bij dit verhaal van de verboden vrucht aan een appel. Maar dat staat er niet. Het gaat niet om een appelboom, het gaat om de boom van kennis van goed en kwaad.

Wat hier – heel in het begin van de bijbel – als eerste zonde, als oerzonde,  als erfzonde te boek staat, is het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De zonde van de eerste en van elke mens is dat hij zelf wil bepalen wat goed is  en wat kwaad, wat goed voor hem is en wat hem kwaad zal doen.  Het woord erfzonde is niet uit het niets ontstaan: de verleiding om zelf te bepalen  wat goed is en wat kwaad, zit in ieder mens, ze zit in onze genen.

Dat zit in ons van jongs af aan: zet een kind een bord groente en een pot snoep voor en laat het kind zelf kiezen, dan is duidelijk wat er gebeurt. Het kind verwart dan twee begrippen met elkaar: het verwart dan iets wat lekker is met iets wat goed is.  De ouders weten doorgaans gelukkig beter en zullen het kind die keuze dan ook niet geven.

“Toen zag de vrouw dat het goed eten was van de boom, dat het een lust voor het oog was en dat het aantrekkelijk was,” hoorden we in de eerste lezing. Ze eet dan van de vrucht: de eerste mensen maken de denkfout dat wat aantrekkelijk is,  ook goed is voor hen.

We willen onze kinderen beschermen voor zulke fouten. Maar als volwassenen hebben we wel de mogelijkheid om erin te tuinen: de vrije wil die we hebben gekregen, brengt ons als mensen ertoe te denken dat we zelf kunnen bepalen  wat goed is en wat kwaad. Onze redeneringen verleiden ons ertoe te denken  dat alles wat aantrekkelijk lijkt, ook wel goed voor ons zal zijn.

Achteraf zien we vaak dat iets wat onaantrekkelijk leek, ons innerlijk wel goed  heeft gedaan. Denk maar eens aan een kind dat door zijn ouders achter de vodden wordt gezeten om zijn studie af te maken. Dat is nooit leuk op het moment zelf,  maar achteraf wordt gezegd: “Toch is het goed voor me geweest dat mijn ouders er niet mee akkoord gingen dat ik hele nachten zat te gamen.” En ook omgekeerd  zien we soms pas achteraf dat wat aantrekkelijk leek, helemaal niet zo goed  voor ons was: “Als ik het nog eens over kon doen, zou ik zeker andere keuzes hebben gemaakt. Spijt als haren op mijn hoofd.”

Dit oude Bijbelverhaal is niet een vroom fabeltje van vroeger, maar is oer-menselijk en dus ook een verhaal van onze tijd: ook wij willen zelf bepalen wat goed is en wat kwaad. Ook wij kunnen de fout maken te denken dat alles wat aantrekkelijk lijkt,  ook goed voor ons is en dat alles wat naar moeite of plicht ruikt, kwaad is.

De reclame-industrie drijft op die gedachte: dat alles wat aantrekkelijk is, ook goed is. We eten een overdosis van vruchten die aantrekkelijk lijken, van wat goed lijkt,  maar we worden erdoor op het verkeerde been gezet: we raken er immers niet door verzadigd, maar hebben altijd meer nodig. En dat geldt niet alleen voor het materiële, maar ook voor het immateriële: er zijn tv-reclames die oproepen om naast je eigen partner er nog een tweede liefde op na te houden. Het is letterlijk wat in de lezing staat: “De mens zag hoe aantrekkelijk het was ervan te eten en nam ervan.”

Aantrekkelijk misschien, maar niet goed te noemen. En wat geldt voor spullen  en voor relaties, geldt net zo goed voor rijkdom of voor macht. Sommige zaken lijken de mens goed te doen, maar laten ons uiteindelijk innerlijk verarmd, ontevreden of smerig achter.

We staan aan het begin van de Veertigdagentijd: een tijd om tot inkeer te komen.  Een goede gelegenheid om onze keuzes, onze waarden en normen te herijken  in het licht van Gods eeuwig woord. Licht van Christus dat er niet alleen is  om te laten zien waar onze keuzes verkeerd waren, maar dat er evenzeer is om ons vergeving te schenken. Licht van Christus dat juist gekomen is om onze duisternis weg te nemen, om ons te vergeven als we verkeerde keuzes maakten.

Van harte wens ik u een goede voorbereiding op Pasen toe, opdat we als mensen  in wie Christus de onschuld hersteld heeft, onze levensweg mogen vervolgen.  In die geest wens ik u allen een Zalig Pasen.

Roermond, 1e zondag van de Veertigdagentijd

+ Harrie Smeets,  bisschop van Roermond

MIVA – Collecte 2019: Grote opbrengst

Op 24 en 25 augustus vond de jaarlijkse MIVA-collecte plaats.

Dit jaar vroeg MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang. Klik hier voor meer informatie. 

Na de H.Mis van de zomerkermis-zondag werd een “kerkdeur-collecte” houden. Dankzij de gulle gaven van de kerkgangers kunnen wij € 362,57 overmaken naar MIVA.

Hartelijk bedankt, namens de meisjes in Kameroen!! 

Pastoor Graat, m.h.m

en Parochiebestuur St. Gerlachus

Bezoek bisschop Smeets

Op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni brengt bisschop mgr. drs HME Smeets een bezoek aan ons dekenaat. 

Hiervoor is een programma samengesteld. 

Op vrijdag 28 juni a.s. ontmoet hij om 09:15 uur vrijwilligers van de diaconale werkgroepen in ons dekenaat in het parochiecentrum van Wijlre.  

Eveneens op vrijdag 28 juni is, na de H. Mis om 19:00 uur in de dekenale kerk te Gulpen, een ontmoeting voorzien in de parochiezaal van de St. Petrusparochie met de kerkbestuursleden van ons dekenaat.  

Op zaterdag 29 juni is om 09:15 uur een informele kennismakingswandeling gepland met de bisschop voor alle parochievrijwilligers, verenigingen, organisaties en stichtingen in ons dekenaat. Vertrokken wordt vanaf de parkeerplaats bij het Wielderhoes in Wijlre. 

Aanmelden dient te geschieden bij A. Huveneers-Franssen. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer 043-4502261, email: anniehuveneers@kpnmail.nl.

 

Pelgrimstocht 5 januari 2019

Pelgrimstocht vanuit de St. Gerlachuskerk van Banholt naar de begraafplaats van  St. Gerachus in Houthem -Valkenburg.

Als gebruikelijk begint deze dag met een H Mis, met als voorganger pastoor R.Graat  geassisteerd door Ivo en John en opgeluisterd door het Lief en Leed koor.

Het koor begint deze viering met het St. Gerlachuslied en pastoor Graat opent met het thema van dit jaar:  Zeuks te Mich ouch ?

Tijdens de viering vindt de brood en zand zegening plaats.

Even voor half elf staan we buiten de kerk en kan de tocht naar Houthem beginnen , 31 mensen die zich niet laten afschrikken door de regen, gaan van start.

Het tempo zit er goed in, bij de kapel in Honthem wordt een korte overweging gehouden en de paraplu’s kunnen worden ingeklapt.

De temperatuur is aangenaam voor de tijd van het jaar en na een korte overweging bij de kapel op’t Rooth , staat de  koffie en vlaai in cafe ‘t Gasthuis op ons te wachten.

Wij vervolgen na het nuttigen de weg naar Houthem waar wij rond kwart voor twee arriveren.

5 lectoren verzorgen samen met pastoor Graat de overweging in de kerk, waarna het officiële deel van de pelgrimstocht wordt afgesloten.

Een deel van de groep maakt gebruik van de mogelijkheid om iets te eten bij de Holle Eik.

Hier wordt nog wat na gepraat over de mooie overwegingen en wordt vastgesteld dat de route 13,8 km  bedraagt.

De 9 mensen die terug wandelen naar Banholt zorgen dat zij even over half 3 klaar zijn  om te vertrekken.

Opvallend is dat hier geen inwoner van Banholt bij aanwezig is.

1 stel uit Utrecht, 1 stel uit Venray, 2 mensen uit Cadier en Keer, 1 uit Holset ,1 uit Slenaken en 1 uit Margraten

Er wordt gekozen voor een andere route, later blijkt dat er nog niet 1 km gelopen wordt over de route van ’s ochtends (er leiden meerdere wegen naar Rome).

Het wordt een prachtige tocht met veel mooie en bijzondere verhalen, om 5 minuten over vijf hebben wij de kerk in Banholt bereikt en nemen afscheid van elkaar.

Met herinneringen aan een hele mooie dag.

 

Hopelijk tot zondag 5 januari 2020 !

(Pierre Mingels)

 

Kerkstrijd, of toch niet?

In Maas en Mergelland was een uitzending te zien over het onlangs verschenen boekje van Harry van der Bruggen.

Wilt u het kijken, klik dan op onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=W8NHYZvedo0